DTI2_edited.jpg

            สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) เป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีหน้าที่ในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และสามารถให้บริการทางวิชาการและเทคนิค แก่กระทรวงกลาโหม หน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ในองค์ความรู้และการพัฒนาเทคโนโลยีเทคโนโลยีป้องกันประเทศเพื่อกระตุ้นให้ประชาสังคมเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีป้องกันประเทศ  และสามารถใช้ประโยชน์จากขีดความสามารถ ความเชี่ยวชาญด้านต่างๆของ สทป.   การให้บริการทางวิชาการและเทคนิคของ สทป. ถูกพัฒนาขึ้น ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ สร้างความพึงพอใจและใช้ทรัพยากรที่  สทป. มีอยู่  ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด. 

  เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการให้บริการทางวิชาการและเทคนิคของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ  โดย ฝ่ายบริการทางวิชาการและเทคนิค ปี พ.ศ. 2564

home_02_2.png